Ayurveda insanlara sa�l�kl�, huzurlu ve refah i�inde bir hayata ula�mak i�in pek �ok pratik ara�lar sunar...

Ayurveda Ya�am Bilgisi

Bug�n d�nyadaki pek �ok insan hayatlar�n�n ger�ek amac�n� anlamamaktad�rlar. Geri kalanlar maddi d�nyayla b�y�lenmi� ve ger�ek ilahi do�am�z�n varl���ndan habersiz durmaktad�rlar. Korku ve cehaletle dolmu� bir �ekilde bencil ve d���ncesiz hedefler pe�inde zaman ve enerjilerini heba etmektedirler. Bu uygarl��a ac�mas�z bir bak�� gibi g�r�lebilir fakat, ger�ek do�am�za dair bu haf�za kayb� pek �ok bireyin ve gezegensel hastal�klar�n temelinde yer olan �eydir. �nsano�lunda bozulmalara ve hastal�klara maruz kalan y�n� zihin-bedendir. Onun, b�l�n�p hastalanma a�r�s�na ve endi�esine, b�t�nl��� ve tutarl��� tekrar kazanmak umuduyla sevgi ve dikkatle kar��l�k verir.

Bu b�t�nl��� yeniden kazanma ve korunma sanat� Ayurveda t�bb�n�n merkezidir. Eski rishiler (kahinler) ve sadhus (azizler) bunu, sa�l�kl� zihin-bedenler i�in do�am�z�n kolay farkedilemeyen y�nlerini hat�rlamak ve beslenmek zorunda oldu�umuz �eklinde anlam��lard�r. ��sel, ya�� olmayan her�eyi bilen benlikle ilgili hayatlar�m�z�, d���ncelerimizi, davran��lar�m�z� do�ru bir �ekilde s�ralamal�y�z; fiziksel ve zihinsel sa�l�k sonradan gelecektir.

A��k ve alg�lanabilen v�cudun refah�n�n a��k olmayan ve alg�lanamayan, kendini g�stermeyen benli�in varl���na dayal� fikri s�radan modern zihniyete yabanc�d�r. Fakat bu asl�nda bizim ger�e�imizdir. Eski bir metin olan Brihadaranyaka Upanished'teki bir bilge der ki: "G�ne�' batt���nda, ay battal ate� s�nd���nde ve ses sustu�unda geriye kalan insan�n ����� m�d�r? Benlik ger�ekten onun �����d�r."

Ayurveda insanlara sa�l�kl�, huzurlu ve refah i�inde bir hayata ula�mak i�in pek �ok pratik ara�lar sunar. Muhakeme ve sab�rla birlikte kullan�ld���nda b�t�n bu terapetik ��z�mler ka��n�lmaz olarak daha fazla refaha yol a�acakt�r.

Eski bilgeler, ac�dan uzak, uzun, mutlu bir hayata dair nihai amac� elde etmek i�in bir yol tan�mlam��lard�r. Bu yol meditasyondan ge�er. Meditasyon basittir ve herkes taraf�ndan yap�labilir; etkileri derin ve do�rudand�r. Do�ru bir �ekilde meditasyon yapan kimsenin, sa�l�k sisteminin ve ruhsal e�itimin b�t�n faydalar�n� alabilece�i s�ylenir. Meditasyon, aksine bir durumda kuruyacak ve �lecek olan insan potansiyellerinin s�n�rlar�n�n kilidini a�an ve onu �zg�rle�tiren anahtard�r. Kendi kendini ger�ekle�tirmek i�in insanl��a verilmi�tir.

En �ok okunanlar

dbi secemedim ki No database selected